1947 – óf de kogel óf de S.S

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Chr. Kerel Heins te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 26 februari 1947

Ook de bankwerker Chr. Kerel Heins uit ‘s-Gravendeel werd vrijwillige dienstneming bij de S. S. ten laste gelegd. Verd. verklaarde dienst te hebben gedaan bij een pantserafdeeling als monteur in Kurland. Hij was te werk gesteld in Duitschland als zoovele anderen doch toen hij rubberbanden versneden had om zijn schoenen te repareeren was hjj betrapt en te Berlijn opgesloten in een kelder tesamen met nog veertig anderen. Hij kreeg weinig te eten, kortom de toestanden waren onhoudbaar, Een Belg vertelde hem dat dienstneming bij de S. S. zijn eenigen kans was en ondanks het feit dat hij besefte hiermede de Nederlandsche zaak niet te dienen, had hij toch geteekend. Nooit echter had hij effectief gevochten, in hoofdzaak bestond zijn taak in het bewaken van bunkers. Pres.: „Hebt U nooit gevochten met partisanen ?” Verd.: „Neen. ik ben toen in den bunker weggekropen en heb niets terug gedaan. Ik wilde niet onderduiken omdat ik bang was dat mijn moeder of andere familieleden er de dupe van zouden worden. De moeder en een zwager van den beklaagde die beiden op verzoek van den verdediger Mr. Douw v. d. Krap, in de gelegenheid werden gesteld deze zaak nader toe te lichten, verklaarden dat verd. steeds fel anti-nationaal socialistisch georienteerd is geweest. Met voorbeelden konden zij deze bewering staven. Zijn moeder had destijds een brief van hem ontvangen waarin hij haar mededeelde voor de keus te zijn gesteld óf de kogel óf de S.S. De raadsman schilderde nog eens uitvoerig den gang van zaken en kon geenszins inzien dat verd. vrijwillig lid van de S.S. was geworden. De Belg, die kennelijk een provocateur, een ronselaar was, stelde hem voor de keus óf naar een mosterdgasmijn, waarmede waarschijnlijk een chemische fabriek is bedoeld waar met gifgassen werd gewerkt, of de S.S.; uit deze twee slechte mogelijkheden moest hij kiezen. Men moet, aldus Mr. Douw v. d. Krap, wel heel sterk zijn om voor zoo’n fabriek te kiezen. En heeft iemand niet eens gezegd dat een volk niet alleen uit helden bestaat? Hier is wel zeer duidelijk sprake van overmacht. Mocht het Tribunaal toch termen aanwezig achtten deze zienswijze niet te deelen dan zou pleiter een beroep willen doen op zijn clementie. Hij kan zijn cliënt nl. niet anders schetsen dan als een brave, oppassende jongen, de kostwinner van zijn moeder, die vroeger als machinebankwerker in dienst was van de Rotterdamsche Lloyd waar hij als een hard en ijverig werker staat aangeschreven. Spr. legde een getuigschrift over waarin dit tot uiting komt en waarin tevens wordt verklaard dat Heins, na zijn terugkeer uit Duitschland waarheen hij tengevolge van Duitsche maatregelen moest, weer in zijn oude functie kan terugkeeren. Gevochten heeft hij niet, maar hij werd gewond tengevolge van een bombardement. Het wilde Mr. Douw v. d. Krap voorkomen dat, al moge het een contradictie gelijken, Heins, ondanks zijn dienstneming bij de S. S., een goede vaderlander is gebleven. Politiek heeft hij nooit iets misdadigs gedaan en hij wilde zijn pleidooi tenslotte besluiten met te wijzen op de vrijwillige dienstneming van verd. in de mijnen, voor welk werk hij nu echter is afgekeurd en verzoeken hem onmiddellijk op vrije voeten te stellen. Na in raadskamer te zijn geweest verwierp het Tribunaal dit verzoek en werd de uitspraak bepaald op 11 Maart a.s.

Uitspraak 12 maart 1947

C.K. Heins, bankwerker te ‘s-Gravendeel: interneering tot 1 juni 1948, ontzegging uit beide kiesrechten, alsmede het recht ambten te bekleden en bij de gewapende macht te dienen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *