1947 – Gelooven alles wat er in de krant staat

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Leendert J. Kruithof te Piershil

Aanklacht 26 februari 1947

Leendert J. Kruithof, tuinarbeider te Piershil werd beschuldigd in 1943 enkele maanden sympathiseerend lid van de N.S.B. te zijn geweest, de propaganda te hebben bevorderd, met „Zwart front” en „Volk en Vaderland” te hebben gecolporteerd, in 1944 dienst te hebben genomen bij den Landstorm Nederland en den eed van trouw aan Hitler te hebben afgelegd. Beklaagde erkende de tenlastelegging doch zeide sympathiseerend lid geworden te zijn omdat hij door een zekeren Bouman uit Goudswaard daartoe overgehaald was. Nooit had hij echter gecolporteerd met de genoemde kranten. Het was destijds ook niet tot hem doorgedrongen dat Nederland nog in oorlog met Duitschland was. Nimmer sprak hij te Piershil met iemand over de omstandigheden waarin het Nederlandsche volk leefde. Bij den Landstorm was hij gegaan omdat hij hierdoor bij de politie meende te kunnen komen. Ook financieele redenen hadden hem tot dien stap doen overgaan. Hij had geschreven op een advertentie in de krant. Toen hij eenmaal geteekend had durfde hij zich met meer terug te trekken uit vrees naar Duitschland te zullen worden gezonden en zijn familieleden in moeilijkheden te brengen. In Scheveningen had hij als strandwacht moeten fungeeren en nooit had hij zijn geweer gebruikt. Als hij naar het front gezonden was geworden zou hij het absoluut gewaagd hebben om te vluchten. Toen. verd. besefte wat hij gedaan had, was het te laat geweest. Op een vraag van een der leden van het Tribunaal deelde bekl. mede als sympathiseerend lid te zijn geschrapt omdat hij geen dienst wilde doen en weigerde de kranten te bezorgen. In zijn pleidooi wees mr. G. de Groot erop dat verd., afkomstig uit een landarbeidersgezin, tengevolge van ziekte slechts drie jaren lager onderwijs heeft genoten, hetgeen nu niet bepaald bevorderlijk is voor de verstandelijke ontwikkeling. Vroeger was verd. werkzaam bij zekeren Verhulp doch na een nieuwe inzinking kwam hij in dienst van Speelman door wiens bemiddeling hij in contact kwam met Bouman, een fanatieken N.S.B.’er. Deze Bouman heeft verd. dan ook ingeschreven als sympathiseerend lid van de N. S. B. Met eenig praten wist hij hem daartoe wel over te halen. Typisch Kruithof, aldus mr. de Groot. Zelf deed hij het niet, evenmin als kranten verkoopen. Zijn zuster heeft meerdere malen pakken met N.S.B. bladen verbrand. Het betreft hier louter een foute passieve neiging. Spr. was er van overtuigd dat men dit geheele geval moet zien in het licht van de slechte ontwikkeling. Het argument dat Duitschland streed tegen het communisme, maakte op eenvoudige lieden wel indruk. Dit motief gold ook voor hem toen hij voor den Landstorm teekende. Dat hij hiertoe overging naar aanleiding van een advertentie in de krant is ook weer typeerend voor Kruithof, zoo vervolgde pleiter. Gelooven alles wat er in de krant staat, hoe vaak treft men dit niet aan. Werkzaam bij de „Flak” heeft hij niet meer dan boodschappen gedaan omdat ook hier zijn zwakke lichamelijke gesteldheid hem in zijn doen en laten beperkte. Wat het afleggen van den eed aan Hitler betreft wilde spr. opmerken dat dit in compagnieverband is geschied. De P. R. A. zegt dat dit hetzelfde is dan wanneer men het alleen doet. Verwijzend naar een dergelijke zaak behandeld door het Tribunaal te ‘s-Hertogenbosch concludeerde mr. de Groot dat verd. het verstandelijk en ethisch vermogen mist in te zien waarom hij verkeerd heeft gehandeld. Tenslotte wees hij nogmaals op de toestanden thuis, op de ernstige ziekte van zijn moeder, die niet weten mag dat hij hier terecht moet staan, op een verklaring van het Hoofd der school waar zijn cliënt nog eenig onderwijs heeft genoten en waarin deze zegt dat, wanneer er destijds een inrichting voor buitengewoon lager onderwijs in de Hoeksehe Waard had bestaan, verdacht daar zeer zeker heen had moeten gaan en dat Kruithof een echt reclasseeringsobject is. Spr. besloot met onmiddelijke in vrij-heidstelling te verzoeken. Het Tribunaal willigde dit verzoek niet in en bepaalde ook in deze zaak de uitspraak op 11 Maart a.s.

Uitspraak 12 maart 1947

J. Kruithof, tuinarbeider te Piershil: interneering van 3,5 jaar met aftrek van den tijd, reeds in interneering doorgebracht, ontzetting uit beide kiesrechten, alsmede het recht ambten te bekleeden en bij de gewapende macht te dienen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *