1946 – Volk en vaderland en Nachrichtentruppen

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

G. Vink te Oud-Beijerland

Aanklacht 28 augustus 1946

Tegen den koopman G. Vink te Oud-Beijerland werd een heele waschlijst beschuldigingen ingebracht, Hij is lid van de N. S. B. geweest, maakte propaganda voor de Beweging door met „Volk en Vaderland” te colporteeren, was lid van de W. A., was in Frankrijk in dienst van de Nachrichtentruppen, werkte voor de Organisation Todt, las Vova en was lid van den N. V. D. De beschuldigde draaide een beetje om de feiten heen en poogde deze anders voor te stellen, dan zij in de processen-verbaal werden genoemd. Bij de Org. Todt was hij, naar hij zeide, nimmer in dienst geweest. Hij zou gewerkt hebben bij de Delftsche firma van den Hoek, die in Oostvoorne Weermachtswerken uitvoerde. Desgevraagd zeide hij, dat hij van meening was, dat met de capitulatie de oorlogtusschen Duitschland en Nederland geëindigd was. Zoo was het hem tenminste steeds verteld. Lid van de N. S. B. zou hij geworden zijn, omdat hij anders niet zou hebben kunnen ageeren tegen de N. S. D. A. P. Als W. A.-man had hij slechts enkele malen dienst gedaan enz., kortom, het was volgens beschuldigde allemaal veel onschuldiger dan uit de tenlastelegging bleek. Omdat hij niet aan zwarten handel wilde doen was hij naar Frankrijk gegaan om zijn brood te verdienen. Bij de weermacht was hij gaan werken om van uitzending naar Duitschland af te komen. Toen de president opmerkte, dat het meestal zoo was, dat de N. S. B.-ers niet naar Duitschland hoefden, had beschuldigde daar niet veel op te zeggen. Uit brieven uit het dossier bleek intusschen, dat V. een fanatieke N. S. B.-er was. De verdediger mr. Boekwinkel, schetste V. als iemand, die zich de sociale positie van de arbeiders heeft aangetrokken, die idealist was en die voor zijn idealen stond. Voorts somde hij een aantal goede hoedanigheden van zijn cliënt op en verzocht het tribunaal hem een straf op te leggen gelijk aan den tijd in interneering doorgebracht.

Uitspraak 11 september 1946

G. Vink, koopman te Oud-Beijerland: interneering met het advies aan bevoegde autoriteiten deze te beperken tot 1 mei 1948, ontzetting uit beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *