1946 – Melkboer in een kikkergroen pak

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

L. Boer te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 25 oktober 1946

De zaak van den melkboer L. Boer te ‘s-Gravendeel verschilde in zooverre van de vorige, dat B. bij het N.S.K.K. terecht gekomen was zonder het direct te willen, want toen hij een oproep kreeg om in Rotterdam naar het aanmeldingsbureau voor het N.S.K.K. te komen en hij daar informeerde, wat voor werk er gedaan moest worden, was hem medegedeeld, dat hij zou worden ingeschakeld bij de transportactie. Toen hij eenigen tijd later naar Dordt geroepen werd, bleek, dat die transportactie een verzinsel was geweest, want hij werd op wacht gezet bij een autocolonne. In de-stukken stond. dat hij met een wapen uitgerust was geweest, maar dat ontkende de beschuldigde. Hij vertelde hoe de vork in den steel zal: In Dordrecht moesten de auto’s naar een andere plaats geduwd worden en toen had een „hooge Oome”, met het oog op den leeftijd van verd. , tegen een jongen kerel, die met een geweer op wacht stond, gezegd, dat hij het geweer aan B. moest geven en zelf moest gaan duwen. ‘s Avonds had B. het geweer weer aan den eigenaar teruggegeven. De voorzitter vroeg of besch. geen lont geroken had toen hij de uniform van het N.S.K.K. gekregen had, waarop B. antwoordde, dat het geen N.S.K.K. uniform was geweest, maar een kikkergroen pak. Hem werden nog andere feiten ten laste gelegd. Hij was van ongeveer 1937 tot het einde van den oorlog lid van de N.S.B., zou lid van de Landwacht geweest zijn, had aan W.H.N. gedaan, bladen gelezen en zijn radio mogen behouden. Besch. zeide, dat hij zich voor 1944 had laten schrappen toen op een vergadering den eisch werd gesteld, dat alle leden met nat. soc. bladen moesten colporteeren. Zoo niet dan zouden zij niet meer als lid, maar als begunstiger gelden. Besch. zou toen gezegd hebben dat men hem maar moest schrappen. Dat hij bij de Landwacht aangesloten zou zijn ontkende verd. Hij zeide wel de vergadering, waar de formaties van deze instelling besproken werd, te zijn geweest, maar weggegaan zijn, toen hij hoorde wat het doel van de Landwacht was.. Naar hij zeide konden anderen deze verklaring bevestigen, hetgeen uit de stukken bleek. Dat de N.S.B. pro-Duitsch was had hij niet geweten, naar hij verklaarde. Tenslotte zeide hij onderduikers geholpen te hebben en iemand anders uit de handen van de Duitschers te hebben gered. Er zouden personen zijn, die daarover inlichtingen kunnen verstrekken.

 

Uitspraak 8 november 1946

L. Boer, melkboer te ‘s-Gravendeel: verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van f 1000.—, benevens ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *