1946 – Kringadministrateur voor de N.S.B.

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

P. Louter te Heinenoord

Aanklacht 24 juli 1946 

De verzekeringsagent P. Louter te Heinenoord moest zich verantwoorden omdat hij vanaf 1937 als lid was aangesloten bij de N. S. B., daarvoor de functie van Kringadministrateur heeft vervuld, Volk en Vaderland heeft verspreid, en lid van den Landstand en den N. V. D. is geweest. Beschuldigde verklaarde tot de N. S. B. te zijn toegetreden, omdat hij daarvan verbetering van de economische situatie in Nederland had verwacht. Overigens gaf hij hetgeen hem tenlaste werd gelegd toe. Zijn raadsman mr. Van Bochove begon zijn pleidooi met te wijzen op den hoogen leeftijd (71 jaar) van zijn client, in verband waarmee hij opmerkte, (dat indertijd, toen hij (verdediger) met vele anderen in Brabant als gijzelaar zat, de Duitschers den menschen boven de zestig jaar naar huis stuurden, terwijl het nu nog kan voorkomen, dat menschen boven de zeventig, zooals zijn cliënt, in kampen verblijven. Mr. Van Bochove schetste zijn cliënt als iemand, die nadat hij in 1937 lid van de N. S. B. was geworden, niet had willen bedanken omdat hij niet wilde zijn als zoovelen, die om zich te dekken de Beweging verlieten en van twee walletjes trachtten te eten. Wat het lidmaatschap van den N.V.D. betreft, verzocht spr. het Tribunaal rekening te willen houden met het raffinement, waarmede deze instelling zich destijds aandiende. Ofschoon er in de stukken gesproken wordt van een fellen nationaal-socialist, ontbreekt daarvoor elke documentatie en staat mijn cliënt bekend als niet lastig voor zijn omgeving, aldus de raadsman. Hij bracht voorts onder de aandacht van het Tribunaal, dat zijn cliënt zich tijdens den oorlog niet heeft verrijkt en verzocht, mede met het oog op den hoogen leeftijd  zijn cliënt, hem onmiddellijk in vrijheid te stellen. Het Tribunaal zag hiervoor geen termen aanwezig.

Uitspraak 7 augustus 1946

P. Louter, verzekeringsagent te Heinenoord: interneering met advies deze te beperken tot 1 September 1946 en daarna 6 maanden met dien verstande, dat deze laatste straf door den beschuldigde niet behoeft te worden ondergaan mits hij zich onder toezicht stelt van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten of zoodanige personen als door deze Stichting zullen worden aangewezen, zulks voor den tijd van 3 jaar nadat op deze uitspraak het fiat executie zal worden verkregen; verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van f 1000; ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *