1944 – Eendracht maak macht

Aan Govert van Ingen, wonende in de gemeente Puttershoek

Ter herinnering aan zijn arbeidsprestatie voor den in allerijl opgeworpen waterkeerenden dijk, evenwijdig aan den Reedijk, en strekkende van den Blaakschedijk tot aan den Westdijk, op de grens der Gemeenten Heinenoord en Mijnsheerenland. De aanleg van dezen dijk was noodzakelijk geworden, toen de Duitsche weermacht op korten termijn, behalve van vele andere polders in de Hoeksche Waard, ook de inundatie van den polder  „Oud-Heinenoord” gelastte. Aangezien de zuidelijke grens van dezen polder, n.l. de Reedijk, geen dijk, doch slechts een weg is, en als zoodanig dus geen water zou keren, zagen de burgemeesters van Mijnsheerenland, Westmaas, Puttershoek en Maasdam, in overleg met den dijkgraaf van den polder „Moerkerken”, zich genoodzaakt om op zaterdagavond, 26 februari 1944, alle mannelijke ingezetenen van die gemeenten, die daartoe in staat waren, op te roepen, om op zondag 27 februari 1944, ‘s morgens te half acht uur aan den Reedijk te zijn, om daar over een lengte van ± 3 k.m. een waterkeerenden dijk op te werpen, welke dijk uiterlijk zaterdag 4 maart 1944 gereed moest zijn en waardoor kon worden voorkomen, dat de polder „moerkerken”, met de daarin geheel of gedeeltelijk gelegen gemeenten Mijnsheerenland, Westmaas, Puttershoek en Maasdam, zou worden overstroomd. Dankzij de eensgezinde medewerking van ruim 1300 personen van alle rangen en standen, is gemelde dijk op tijd gereed gekomen, en is uit dien hoofde een groot onheil afgewend. Als blijk van waardeering is deze oorkonde uitgereikt in april negentienhonderd vier en veertig.

oorkonde-eendracht-1944

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *