1940 – Bommen op Puttershoek

Knipsel ‘De bomaanslag op Puttershoek’

21 DOODEN, 3 VERMISTEN EN 6 GEWONDEN, ‘s Gravenhage 25 October. Tot de gemeenten, welke in den afgeloopen nacht alsmede in den vroegen morgen in meer of mindere mate geteisterd zijn door de bombardementen der Engelsche vliegers, behoort ook het dorp Puttershoek op het Zuid-Hollandsche eiland Beyerland, waar eenige projectielen zijn terechtgekomen op een fabriek van voedingsmiddelen. De gevolgen waren ontzettend: 25 arbeiders, van wie de meesten reeds met hun dagelijkschen arbeid waren begonnen, werden gedood en verscheidene anderen gewond. Het juiste aantal der gewonden is nog niet vastgesteld. In de fabriek brak brand uit, die later op den dag is gebluscht. Omtrent de bomaanslag te Puttersbroek wordt gemeld: De suikerafbriek ligt op eenigen afstand van het dorp en bestaat uit een groot centraal fabrieksgebouw met eenige bijgebouwen. Militaire objecten zijn hier in de buurt niet te vinden. Toen de Engelsche vliegtuigen hun al zoo vaak onverklaarbaren aanval op de fabriek ondernamen, waren eenige honderden arbeiders in de verschillende fabrieksruimten aan het werk. Zooals gezegd, geschiedde de aanval om zeven uur en daar thans de bietencampagne aan den gang is, wordt er in de fabriek van vroeg tot laat gewerkt. In totaal zijn op het oogenblik ongeveer zeshonderd arbeiders aan de fabriek verbonden. Drie zware bommen troffen het middenstuk van de fabriek waaronder o.a. de suikerzolders zijn gelegen. Hier waren vele arbeiders aan het werk en onder hen zijn de slachtofffers gevallen. Ook een zijgebouw is door de bommen zwaar beschadigd en voorts vielen er in de onmiddellijke nabijheid der gebouwen enige bommen op een weg en in de weilanden. In totaal zijn zes of zeven bommen gegooid. In het middengebouw, dat in een ruïne is herschapen, brak een zware brand uit, welke ook overige deelen van de fabriek bedreigde. De meedoogenlooze aanval had in Puttershoek groote ontsteltenis verwekt maar niettemin slaagden burgemeester W. van der Ploeg en de fabrieksdirectie er spoedig in het reddingswerk te organiseeren. Men had hiertoe dringend de medewerking noodig van andere gemeenten. Uit ‘s Gravendeel, Dordrecht en Rotterdam kwamen motorbrandspuiten nadat om hulp was gevraagd, spoedig op het terrein van de ramp. Met de Puttershoeksche brandweer heeft men eenige uren het vuur hardnekkig moeten bestrijden, waarbij het gelukte den brand te blusschen. Omstreeks tien uur kon de brandweer inrukken. Het fabrieksgebouw, dat zooals gezegd, in het middengedeelte door de bommen vrijwel geheel is vernield, heeft nog ernstige brandschade opgeloopen in aangrenzende gedeelten. Hoe groot de schade precies is, kon gisterenmiddag nog niet worden vastgesteld. Aan machinerieën, voorraden is evenals aan het hoofdgebouw en de zijgebouwen zeer aanzienlijke schade toegebracht. Het werk in de fabriek moest worden stilgelegd, omdat voor den gang van ‘t bedrijf thans vitale gedeelten zijn weggevallen. Al direct na het begin van het opruimingswerk stond vast, dat een groot aantal slachtoffers viel te betreuren. Ten einde het bergingswerk te bespoedigen werd de hulp gevraagd van de opruimingsploeg van den Gem. technischen dienst te Rotterdam, welke zich gespecialiseerd heeft op het bergen en identificeeren van lijken. Voorts werd de assistentie ingeroepen van de Geneeskundige diensten van Dordrecht en Rotterdam. Uit het gedeelte van de fabriek, dat door de volle treffers geraakt werd, konden in den loop van den morgen 21 lijken worden geborgen. Het kostte daarna nog veel moeite deze lijken te identificeeren, waarin men echter tegen den middag was geslaagd. Er was ook appèl gehouden onder de arbeiders waarbij bleek, dat nog drie menschen zoek waren. Zes gewonden werden door de geneeskundige diensten vervoerd. In het ziekenhuis te Dordrecht zijn twee zwaar en twee lichtgewonden opgenomen. In één der Rotterdamsche ziekenhuizen zijn de andere twee gekwetsten ondergebracht. Den geheelen morgen verdrongen zich bewoners van Puttershoek en van de omliggende ge-meenten bij de hekken van den fabrieksingang. Er heerschte groote verslagenheid en diep is in de gehele streek de verontwaardiging over dezen lafhartigen aanval op een in volle werkzaamheid zijnde Neder-landsche suikerfabriek.

Lijst van slachtoffers omgekomen bij bombardement 25 oktober 1940

Om 6 uur in de ochtendwacht opgekomen vonden om 7 uur, vol aan hun werk 23 mensen de dood, waarvan de jongste 19 jaar en de oudste 60 jaar oud was.

naam woonplaats leeftijd
J. A. Sneep Barendrecht 27 jaar
T. de Graaf Dordrecht 26 jaar
M. Deckers Etten en Leur N.Br. 42 jaar
A. Dielemans Etten en Leur N.Br. 37 jaar
K. Nagtzaam Etten en Leur N.Br. 46 jaar
A. Pertijs Etten en Leur N.Br. 49 jaar
P. van Sundert Etten en Leur N.Br. 32 jaar
M. Goedel Gorinchem 20 jaar
J. A. Barendregt ‘s-Gravendeel 24 jaar
H. van der Linden ‘s-Gravendeel 39 jaar
A. Sint Nicolaas ‘s-Gravendeel 19 jaar
C. Verdonk ‘s-Gravendeel 32 jaar
Ant. Roks Haarlem 34 jaar
T.J. van Dorst Hoeven N.Br. 51 jaar
F. Besseling Maasdam 60 jaar
K. Belder Maasdam 60 jaar
C. van der Stel Numansdorp 30 jaar
J. D. Veraart Oud-Vossemeer 46 jaar
G.A.P. van Roon Puttershoek 25 jaar
A. Broeren Roosendaal 40 jaar
A.J.C. Mooij Rotterdam 44 jaar
D. Bos Strijen 38 jaar
A. van Opdorp Woensdrecht 55 jaar

Foto’s ‘Schade aan de suikerfabriek’ – oktober 1940

003-1940-45 Schade-09 004-1940-45 Schade-10

Knipsels ‘Nederlandse pers – 25 en 26 oktober 1940’

087-HetVaderland 25okt1940

arnhemsche-courant-25okt1940 bomaanslag-puttershoek delftsche-courant-25okt1940 destandaard-25okt1940 eindhovensche-en-meierijsche-courant-26okt1940 haagsche-courant-25okt1940 haagsche-courant-26okt1940 haarlems-dagblad-26okt1940 leeuwarder-nieuwsblad-26okt1940 nieuwe-hoornsche-courant-26okt1940 residentiebode-25okt1940 rotterdamsch-nieuwsblad-25okt1940

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *