1 mei 1943 – Installatie burgemeester Roodzant (NSB)

Arie Roodzant

Op zaterdag 1 mei 1943 werd A. Roodzant geïnstalleerd als burgemeester van Heinenoord. Hij werd benoemd in april 1943, hij werkte toen als gemeenteambtenaar in Oude-Tonge. Roodzant werd geboren op 16 april 1913 in Dirksland, op 13 augustus 1941 was hij lid geworden van de NSB. Eerder solliciteerde hij zonder succes op de functie van burgemeester van Spijkenisse en burgemeester van Hekelingen. 

Hij was de eerste NSB-burgemeester in de Hoeksche Waard, later werd hij ook burgemeester van Oud-Beijerland. Door het grootste deel van de bevolking werd hij ‘Aai Pitto’ genoemd, een surrogaat burgemeester dus. In het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde werd op 4 mei verslag gedaan van zijn installatie.    

Twee vroege rapportages, gemaakt kort na zijn aanstelling, aan zijn meerdere (de kringburgemeester te Gouda) kunt u lezen in dit artikel:  1943 – Hou Zee! (De Burgemeester van Heinenoord) Een artikel over zijn veroordeling in 1949 staat hier: Ex-Burgemeester Roodzant moet zich verantwoorden

Installatie burgemeester Roodzant

Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 15 april 1943

Zaterdagmiddag heeft alhier de installatie plaats gehad van den nieuw benoemden burgemeester dezer gemeente, den heer A. Roodzant. Onder hen, die. waren opgekomen om van dit gebeuren getuige te zijn, merkte wij tal van leden en functionarissen uit de N.S.B., den N.V.D., W.H.N., het N.A.F., Politie en den Nederlandsche Landstand. Bij zijn aankomst inspecteerde de burgemeester een voor het gemeentehuis opgestelde afdeeling van den Jeugdstorm. Namens deze werden bloemen aangeboden. De installatie had in het vereenigingsgebouw plaats. Nadat de gemeentesecretaris de benoemingsacte had voorgelezen hing wethouder Snelleman den nieuwen burgemeester de ambtsketen om. Daarbij feliciteerde hij hem namens zijn collega en sprak de hoop uit dat met genoegen en vriendschap vergaderd zal kunnen worden en dat een goede samenwerking mogelijk zal zijn. Spr. zegde den burgemeester voor de bestuurszaken van Heinenoord steun toe en besloot: „Wij hopen, dat God U de gezondheid, de kracht en de lust mag schenken om het ambt van Burgemeester in deze moeilijke tijden met liefde te vervullen. Wij hopen, dat U met Uw vrienden en genoodigden met genoegen zult terugzien op deze voor U zoo plechtige ure. In het verdere leven zal het zoo zijn, de mensch wikt, God beschikt. Aan ‘s Heeren Zegen is alles gelegen”. Burgemeester Roodzant betuigde in de eerste plaats zijn dank aan dep Rijkscommissaris en den leider der N.S B. voor het in hem gestelde vertrouwen. Voorts aan burgemeester Van der Ploeg; die ‘t burgemeestersambt in Heinenoord tijdelijk heeft waargenomen. Zich richtend tot de wethouders Snelleman en Leeuwenburgh sprak hij den wensch uit, dat hij in de toekomst van hun adviezen een dankbaar gebruik zal kunnen maken tot heil der gemeente. Met het gemeentepersoneel hoopte spr. nauw samen te werken. Hij sprak de verwachting uit dat de juiste verstandhouding zal worden gevonden en dat zij hem zouden bijstaan. Aan het N.A.F., W.H.N., den N.V.D. en den Landstand zegde de burgemeester alle hulp toe, na op het nut en de noodzakelijkheid van deze instellingen te hebben gewezen, Sprekende over den strijd aan het Oostfront, dien hij als den strijd van het Christendom tegen het Bolsjewisme bestempelde, zeide spr.: „Wij geven als Nationaal Socialisten gehoor aan de roepstem onzer geschiedenis en achten ons als Nederlanders verplicht om Duitschland en zijn bondgenooten te steunen zooveel mogelijk in ons vermogen ligt. In dit verband wees spr. op de zware offers die aan de fronten worden gebracht en legde er den nadruk op dat het thuisfront hierbij niet mag achter blijven. Op ons rust de grootsche plicht om hier een voorbeeld te zijn voor allen. Immers dan steunen wij het verheven levensdoel van den Führer aller Germanen, Adolf Hitler”. Spr. besloot: „Ik begrijp dat de alhier wonende Nationaal-Socialisten met vreugde vernamen, dat een Nationaal-Socialist als burgemeester naar Heinenoord zou komen. Bedenkt echter, dat  ik niet gekomen ben voor uw persoonlijke belangen alleen. Ik ben hier door den Leider Mussert als zwarte soldaat ingezet voor de bewoners der gemeente in z’n geheel. Bij mijn verdere bestuur in deze gemeente zullen de drie bronnen van het Nationaal-Socialisme m’n richtsnoer zijn n.l. Godsvertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland en Eerbied voor den arbeid. Hiermede aanvaard ik mijn taak als burgemeester der gemeente Heinenoord. Met Mussert voor Volk en Vaderland, Hou zee!” Hierna sprak de kringadministrateur der N.S.B. J. Koop te Nieuw-Helvoet, die den burgemeester mede namens den kringleider Van Houten, geluk wenschte met zijn benoeming en hem wees op de zware maar mooie taak welke hem is opgelegd. Spr. zeide o.m.: „Door mijn werkzaamheden in de Burgemeesterskamer te Brielle heb ik gelegenheid gekregen, een inzicht te verkrijgen van de taak en de mogelijkheden van een Nationaal-Socialistische burgemeester. Voor Mei 1940 hebben wij Nationaal-Socialisten, op weinige uitzonderingen na, niet zulke prettige herinnering aan burgemeesters, omdat zij hun macht en invloed vaak misbruikten voor kleinlijke partij-politieke doeleinden. Aanvankelijk werden door de bewoners van gemeenten, alwaar een Nationaal-Socialist als burgemeester benoemd was, nu ook gevreesd, dat hetzelfde zou geschieden, maar dan ten voordeele van de N.S.B., maar al zeer spoedig heeft men ervaren, welke hooge opvattingen een Nationaal-Socialist heeft van het burgemeestersambt. Hier in de Hoeksche Waard bent U, kameraad Roodzant, de eerste Nationaal-Socialistische burgemeester, en uit ervaring is mij bekend, dat nog zeer velen, ook hier in Heinenoord, een totaal verkeerde meening over de z.g. „nieuwe tijd” hebben, en verwarren zij daarenboven nog de onaangename, doch noodzakelijke en begrijpelijke bijkomstigheden van de groote afweerstrijd tegen het Bolsjewisme, met de doelstellingen van het Nationaal-Socialisme_ Aan U thans de taak om de bevolking te toonen, wat het Nationaal-Socialisme onder de huidige moeilijke moreele, en-, economische omstandigheden reeds kan doen, en welke mooie perspectieven het opent voor de toekomst”. Hierna voerden nog het woord de groepsleider van ‘s-Gravendeel, P. A. Waardenburg, de buurtboerenleider van Heinenoord, De Klerk, de provinciaal leider van den N.V.D., Kingsrna, de heer Speelman, de luitenant der marechaussée, Tholen, de heer K. Hoogenhoom als gemachtigde van den boerenleider voor Zuid-Holland, de leider van de afd. Heinenoord van het N.A.F., de heer Brussaard, namens het opvoedersgilden de heer A. van der Sijde te Oud-Beijerland en nog enkele andere aanwezigen. Na de installatie was er ten gemeentehuize gelegenheid tot feliciteeren, terwijl nadien allen aanzaten aan een koffiemaaltijd.

Uit de krant van februari 1945 (ook benoemd tot burgemeester van Oud-Beijerland)

Twee vroege rapportages, gemaakt kort na zijn aanstelling, aan zijn meerdere (de kringburgemeester te Gouda) kunt u lezen in dit artikel:  1943 – Hou Zee! (De Burgemeester van Heinenoord) Een artikel over zijn veroordeling in 1949 staat hier: Ex-Burgemeester Roodzant moet zich verantwoorden

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *