1940 – Legerings-Rapport Vak Numansdorp

Op 24 april werd een Legerings-Rapport gemaakt van de Groep Spui Vesting Holland, betreffende de troepen in het vak Numansdorp. De rapportage per legeringsplaats zag er als volgt uit:

Oud-Beijerland – Oude kwartieren werden goed bevonden. In de Christelijke bewaarschool zijn nieuwe troepen ondergebracht. Er ontbreken kribben en griepschotjes.

Numansdorp – Op Fort Buitensluis is de legering goed. Waterleiding aanwezig. Verder liggen de troepen verspreid in verschillende kwartieren. Kribben zijn niet aanwezig. Sommige legeringen zijn min of meer vervallen huizen. De stroozakken liggen op de grond; griepschotjes zijn iet aanwezig. Verschillende legeringen zijn voor verbetering vatbaar. Het kantonnements-ziekenverblijf te Numansdorp heeft een tekort aan bedden; voor aanvulling zullen de bedden uit het vroegere kant.ziekenverblijf worden genomen. Over e.e.a. is overleg gepleegd met den Kantonnem.ct. De watervoorziening te Numansdorp is voldoende, over het algemeen. Verder is nog een deel der troepen ingekwartierd; sommige kwartieren zijn zeer slecht, o.a. M.C. in de Havenstr.; andere, zooals in de scholen, te verbeteren met kribben en griepschotjes.

Klik voor vergroting

Zuidzijde – Hier liggen de troepen verspreid in de diverse boerderijen in stroo op den grond. Geen waterleiding.

Zuid-Beijerland – Legering op boerderijen. Sommige boerderijen hebben waterleiding, andere niet. Voor aanvoer van water is zorg gedragen. De legering is meestal op zolders, waar het zeer warm is. De verdeeling is in kleine plukjes, soms van 8,16, of 20 man. Ook onderofficieren zijn vaak slecht gelegerd. Waar mogelijk, is getracht verbetering aan te brengen. Een kantonnements-ziekenverblijf is nog niet ingericht; den Off.v. Gez. Dingemans is opdracht gegeven, om met spoed voor de inrichting zorg te dragen.

Piershil – Bij 13 C.P. is de legering in een school op stroo. Ook hier moet met spoed verandering in komen. Onvoldoende toezicht en tucht vallen hier op: de soldaten liggen te rooken in het stroo!        

Nieuw-Beijerland – De soldaten zijn in zeer kleine aantallen ingekwartierd.

Klaaswaal – Ingekwartierd, o.a. in school “Eben Haezer”. Er zijn geen kribben. Dit onderdeel is afkomstig uit Muiden, waar wél kribben aanwezig zijn. W.C. zonder waterspoeling aanwezig. Het kantonnements-ziekenverblijf in de Landbouw-huishoudschool voor de 700 man te Klaaswaal gelegerd, voldoet aan de meest elementaire eischen. Het aantal bedden is te gering; voor uitbreiding zijn maatregelen genomen. Het ziekenrapport-lokaal is in het Groene Kruis gebouw, en is goed. De kwartieren van de Ie en IIe Afd. 14 R.A. zijn verschillende boeren op de hooizolders. Stroozakken op den grond; hier en daar is men bezig met het timmeren van houten afscheidingen tusschen de stroozakken. Bij sommige boeren is waterleiding aanwezig. De meeste echter krijgen het water aangevoerd in bussen. De soldaten klaagden over onvoldoende water-aanvoer. Dienaangaande zijn terstond maatregelen genomen. Vele soldaten zijn tevreden met hun legering, al is ook volgend medische opvattingen hierop nog zeer veel aan te merken. De afvoer van faecaliën eischt ook dringend voorziening. Er zijn op meerdere plaatsen maatregelen getroffen voor het aanleggen van nood-latrines. Een verdere klacht is het groot aantal ratten in de verschillende schuren: dienaangaande zijn maatregelen genomen, o.a. uitruimen van nesten, dakpannen plaatselijk verwijderd en schoongemaakt. Verder zijn de schuren veel te warm.

Conclusie: Over het algemeen is de legering van de verschillende onderdeelen der Groep Spui maar zeer matig. Indien de bedoeling is een langdurige legering van de troepen ter plaatse, dan zal noodzakelijk moeten overgegaan worden tot den bouw van barakken, zoowel met het oog op de legering, den hygiënischen toestand, het water, den afvoer van afval en faecaliën, als ook met het oog op toezicht en de tucht van de troepen.

De Res. Dir. Off. V. Gez. 3e klasse, De groepsarts, Dr. F.G.J. Dubois

Kaart ‘Zuidfront Vesting Holland, 10 mei 1940 04.00 uur.

Klik op de kaart voor een vergroting 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *