1944 – Aanwijzingen voor de evacuatie (inundatie)

AANWIJZINGEN VOOR TE EVACUEEREN PERSONEN UIT DE ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN

NIEUWE HUISVESTING. Ten aanzien van de personen, die hun woning moeten verlaten, wordt onderscheid gemaakt tusschen

1. Zij, die zelf voor een evacuatie-adres zorgen. Wie zelf voor een evacuatie-adres zorg draagt, moet hiervan ten spoedigste in persoon mededeeling doen ter gemeente-secretarie. Eigen evacuatie-adressen zijn in het geheele land toegelaten ten oosten van de lijn Amsterdam, Gouda, Dordrecht, Breda, zuidwaarts naar de Belgische grens (genoemde gemeenten inbegrepen). Bij wijze van uitzondering kan vestiging worden toegestaan (echter met uitsluiting van de onmiddellijke kuststrook) ten westen van deze lijn 1 aan hen, die aldaar onderdak kunnen vinden bij hun naaste familieleden; 2. aan hen, die kunnen aantoonen, dat het volstrekt noodzakelijk is, dat zij aldaar worden te werk gesteld. Het verzoek hiertoe moet onverwijld ter gemeente-secretarie. worden ingediend. Omtrent het gebied, dat geacht wordt tot de kuststrook te behooren, zijn inlichtingen te verkrijgen ter gemeente-secretarie.

2. Zij, die niet over een eigen evacuatie-adres beschikken. Aan hen, die niet over een eigen evacuatie-adres beschikken, wordt van overheidswege een onderdak toegewezen. Dit geschiedt door voorloopige onderbrenging in de gemeente Rotterdam. Zoodra hiertoe gelegenheid. is, zullen deze personen worden overgebracht naar het platteland in de provincies Zuid-Holland en Utrecht ten oosten van de lijn Amsterdam, Gouda, Dordrecht;

De afvoer wordt zoodanig geregeld, dat de personen, wier aanwezigheid bij de ontruimingsmaatregelen niet dringend noorzakelijk is, het eerst ver, het eerst vertrekken, terwijl de overigen volgen. De burgemeester bepaalt de volgorde van vertrek.

DE WIJZE WAAROP DE WONING DIENT TE WORDEN VERLATEN.

Bij het vertrek wordt de woning, nadat gas-, water- en electriciteitsgeleidingen zijn afgesloten en uitgeschakeld, gesloten en de sleutels met daaraan gehechte mededeeling van naam, straat en huisnummer ter gemeente-secretarie afgegeven.

VERVOER EN OPSLAG VAN MEUBELS.

Met het oog op de beperkte transportmiddelen wordt aangeraden, voor zoover mogelijk, den inboedel op het eiland zelve bij familie of kennissen onder te brengen. Motortransport is hierbij niet toegestaan. Paardentransport is toegestaan, voor zoover het eiland niet verlaten wordt. – Wie er niet in slaagt het meubilair op de aangeduide wijze naar elders over te brengen, dient dit in één of meer hoog gelegen vertrekken van zijn woning op te slaan en deze vertrekken daarna door de politie te doen verzegelen. Het verdient aanbeveling een inventaris in tweevoud samen te stellen van de in de woning achtergelaten goederen. Een exemplaar van den inventaris wordt afgegeven en bewaard ter gemeente-secretarie. Zoodra en indien daartoe nog gelegenheid bestaat zal op aanvraag van belanghebbende van overheidswege getracht worden het meubilair naar opslagplaatsen te vervoeren in de gemeente Rotterdam.

TRANSPORT.

Voor degenen, die niet over een evacuatie-adres beschikken wordt van overheidswege voor reisgelegenheid, aanvankelijk naar Rotterdana en later naar de definitieve bestemmings-gemeente zorggedragen. Datum en uur van vertrek worden nader bekend gemaakt. Als handbagage, waaronder dekens begrepen moeten zijn, kan in dit geval worden medegenomen maximaal 30 kg per persoon. Bovendien kan op een nader te bepalen plaats en tijd worden afgegeven een hoeveelheid bagage tot een maximum gewicht van 200 kg per persoon. Den hierbedoelden personen wordt in hun eigen belang dringend aangeraden ieder een matras aan de 200 kg toe te voegen. Bovendien wordt gelegenheid gegeven tot het medenemen van een rijwiel. Als huisdieren kunnen uitsluitend honden, katten en kooivogels worden medegenomen. Elk pak mede te nemen bagage — ook handbagage — dient te zijn voorzien van een etiket of label met duidelijke aanwijzing van naam en tegenwoordig adres van den eigenaar, alsmede van de gemeente van bestemming. Betreffende het transport van vee en oogstvoorraden zal een afzonderlijke regeling bekendgemaakt worden. In ieder geval dient te worden medegenomen: persoonsbewijs, distributiestamkaarten en -bescheiden, geboorte- en huwelijksakten, trouwboekje, spaarbankboekjes, geld en waardepapieren, verzekeringspolissen, belastingbiljetten, enz , eenige levensmiddelen (mondvoorraad één a twee dagen), overkleeding, reserve-ondergoed. Zoo mogelijk mede te nemen een zaklantaarn, kaarsen en lucifers en eenig verbandmateriaal.

FINANCIEELE TEGEMOETKOMINGEN.

Zij, die hun woning moeten ontruimen, worden als geëvacueerden beschouwd en hebben als zoodanig aanspraak op de tegemoetkomingen  en vergoedingen, die aan geëvacueerden worden toegekend. De gemeente-secretarie verstrekt dienaangaande alle gevraagde inlichtingen.

ZIEKEN, INVALIDEN EN DERGELIJKE PERSONEN.

Indien in ‘de te ontruimen woningen zich zieken, invaliden en dergelijke personen bevinden, die ingevolge verklaring van den behandelenden geneesheer een bijzondere wijze van vervoer en huisvesting noodig hebben, dient daarvan onder overlegging van een medische verklaring onverwijld schriftelijk mededeeling te worden gedaan ter gemeente-secretarie. Voor deze gevallen zullen dan bijzondere maatregelen worden genomen. Niemand vertrekke uit zijn woning alvorens persoonsbewijs en distributiestamkaart van zich en van de leden van zijn gezin voor het stellen van een aanteekening ter gemeente-secretarie, Afdeeling Bevolking, te hebben aangeboden.

Flyer ‘AANWIJZINGEN VOOR TE EVACUEEREN PERSONEN UIT DE ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN’

piershil-document-evacuatie-zh-01 piershil-document-evacuatie-zh-02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *