1943 – Hou Zee! (De burgemeester van Heinenoord)

Regelmatig verzond de NSB-burgemeester Roodzant van Heinenoord een verslag naar de ‘Kringburgemeester voor Zuid-Holland’. Hier twee exemplaren die kort na zijn aanstelling werden gemaakt, in juni en juli 1943. De namen van enkele genoemde NSB-ers zijn vanwege privacy door mij verborgen (XXXXXXXXXX).

Het artikel over zijn aanstelling en installatie in 1943 kunt u hier lezen: 1 mei 1943; Installatie burgemeester Roodzant (NSB) Een artikel over zijn veroordeling in 1949 staat hier: Ex-Burgemeester Roodzant moet zich verantwoorden

Gemeente Heinenoord, 11 juni 1943
Onderwerp: Rapport
Kameraad,
Hierbij treft U aan een tweetal ingevulde staten, naar den toestand op 1 juni 1943.
1. Contact met de bevolking is goed te noemen. In het begin kwamen zeer weinig menschen bij mij. Ik ben er echter in geslaagd om een viertal krijgsgevangenen vrij te maken. Hierover heb ik eerst overleg gepleegd met het buurtschapshoofd Kameraad XXXXXXXXXX of deze personen wel betrouwbaar geacht mochten worden. Toen bekend was, dat een viertal personen door mijn toedoen vrij waren, kwamen ui de geheele Hoeksche Waard en daarbuiten menschen naar mij toe. Twee mij bekende personen buiten de Hoeksche Waard heb ik ook nog vrij kunnen maken. Doordat het een kleine gemeente is, bestaat voor de bevolking de geheele dag de gelegenheid om mij te spreken, daar zij dan hun werk niet hoeven te onderbreken. De bakkers in deze gemeente hebben reeds bericht ontvangen, dat in de naaste toekomst is te verwachten, dat een aantal bakkerzaken gesloten zal moeten worden. Een tweetal bakkers zijn naar mij toegekomen en houden mij met de gang van zaken op de hoogte om eventueele adviezen te kunnen verstrekken om gezamenlijk de moeilijkheden op te kunnen lossen.
2. a. Mijn groepsleider kameraad XXXXXXXXXX van Zuid-Beijerland is anderhalf uur fietsen van mij verwijderd. Persoonlijk contact bestaat bijna niet. Schriftelijk wordt e.e.a. bekend gemaakt. Telefonisch haat dit niet vanwege de onbetrouwbaarheid van de P T T beambten.
b. Wekelijks bestaat contact met het buurtschapshoofd van de WHN en NVD, alsmede met de plaatselijke leider van de N A F. De Buurtboerenleider XXXXXXXXXX heeft mij ook enige malen bezocht en getracht voorkomende moeilijkheden op te lossen. Over de arbeidsdienst, Fronten en Kamers is niets te melden.
c. Steeds als ik menschen spreek en die mij iets te vragen hebben tracht ik iets over de nieuwe tijd hen toe te lichten of kenbaar te maken. Mijn twee ambtenaren krijgen wekelijks een VOVA nummer van mij en elke week spreek ik op geschikte momenten over een of ander vraagstuk. Voorts wordt VOVA op twee verschillende plaatsen aangeplakt.
d. Een sympathiseerend lid van de vaste kern van de luchtbeschermingsdienst die mij zeer betrouwbaar en eerlijk lijkt, heb ik aangeraden om te trachten bij de politie te komen. Voorts is bij de Ortsgruppenleiter van de NSDAP aanhangig gemaakt te trachten, dat kameraad XXXXXXXXXX van Barendrecht Distictsarchitect wordt voor een aantal dorpen in de Hoeksche Waard, waaronder Heinenoord is ingebrepen. Mijn secretariepersoneel heb ik gezegd, dat de menschen die aan het loket ten gemeentehuize verschijnen, beleefd behandeld moeten worden. Bij mijn voorganger liet dit nogal te wenschen over. Dit is zoodanig verbeterd, dat in de gemeente wordt gezegd, dat men nu behoorlijk op de secretarie wordt ontvangenen te woord wordt gestaan.
3. Twee personen zijn bij mij geweest voor ondersteuning. Op beide aanvragen is goedgunstig beschikt.
4. De distributie is hier niet af. Enkele malen heb ik de Leider van den Distributiekring telefonisch een en ander medegedeeld met verzoek daar aandacht aan te schenken. Dit heeft tot goede resultaten geleid. De voedselvoorziening is hier niet zo beroerd. Wel hoort men van alle kanten bezwaren uiten over de massa hoeveelheden suiker en olie de boeren krijgen. Ikzelf kom uit een boerenfamilie. Mijn zwagers welke anti zijn, kunnen deze maatregel niet begrijpen en vinden het abnormaal. Het is voor de geest op het platteland te wenschen, dat een volgend jaar hier beter aandacht wordt geschonken.
5. Met de wachtmeester van de marechaussee wordt dagelijks de gang van zaken besproken. Ook met de overige beide marechaussées bestaat contact. Steeds wordt er door mij op gewezen, dat zij in hun eigen belang den dienst zoo nauwkeurig mogelijk moeten verrichten. Hun optreden is goed te noemen. Voorts wordt ook een en ander besproken met de opperwachtmeester- en de Luitenant van de marechaussée, welke beiden Lid zijn van de NSB.
6. Hier zijn 3 scholen. Een hoofd van de O.L.S. is Lid van de NSB.
7. De verhouding met de Duitsche instanties is goed. 3 maal heb ik een onderhoud gehad met Amtsrat Kerkhoff. Voorts bestaat een uitstekend contact met de Ortsgruppenleiter van de NSDAP, Randweg 45 te Rotterdam. Voorts hoop ik in de volgende week bij de Sicherheitspolizei kennis te gaan maken aan wien ik al een paar rapporten heb toegezonden. Met de departementen ben ik nog niet in aanraking geweest. Op de provinciale griffie is door mij tweemaal een en ander besproken. Wat het zakelijke betreft bestaat een goede verstandhouding.
HOU ZEE!
De Burgemeester van Heinenoord,
A. Roodzant

Gemeente Heinenoord, 14 juli 1943
Onderwerp: Rapport
Kameraad,
Hierbij treft U aan de door mij ingevulde staten, betreffende het personeel in mijne gemeente, naar den toestand op 1 juli 1943.
1. Algemeen optreden;
Contact met de bevolking
Met de bevolking wordt het contact beter. In het begin was het moeilijk, want de menschen hier wilden met een N S B Burgemeester niet te doen hebben. In moeilijke gevallen komen de menschen toch bij mij en ikzelf bemerk, dat een vriendelijk woord en een goed gemeend advies door de dorpsbewoners zeer op prijs wordt gesteld. Met de beide predikanten in deze gemeenten leef ik op goede voet. Sinds ik hier ben bidden zij in de kerk niet meer voor de Koningin. De predikant van de Gereformeerde Kerk heeft hier indertijd veel gestookt. Deze week is hij bij mij kennis wezen maken en een en ander kwam ter sprake. Uiteindelijk deed hij de toezegging, dat hij mede wilde werken om alles rustig te kunnen houden.
2. Politieke werkzaamheid
a. Met mijn groepsleider heb ik zeer weinig contact. De groepsleider is alleen per fiets te bereiken en woont anderhalf uur fietsen van mij vandaan. Met de blokleider sta ik steeds in contact.
b. Het Buurtschapshoofd van de WHN en NVD bezoekt mij wekelijks en steeds wordt wat het zakelijke betreft van gedachten gewisseld. Ook met de plaatselijke leider van het N A F bestaat voortdurend contact. De buurtboerenleider van de landstand betreft mij steeds als er moeilijkheden zijn.
c. Propaganda
In Oud-Beijerland, een aangrenzende gemeente van Heinenoord waren twee kameraden van het Oostfront met verlof. Ter eere van deze Kameraden is een Kameraadsschapsavond belegd. Tot mijn spijt kon ik daar niet aanwezig zijn. Hetgeen ik daar wenschte te spreken heb ik door de groepleider voor laten lezen. De kameraden stelden deze kameraadsschapsavond zeer op prijs. Vova wordt steeds aangeplakt op alle aanplakgelegenheden van de gemeente. Mijn secrerariepersoneel neemt elke week een no. Mee naar huis. Nu en dan wordt van gedachten gewisseld over de politiek.
d. personeelspolitiek: geen bijzonderheden
e. reorganisatiemaatregelen: Thans nog niet aan de orde
f. uitgevaardigde richtlijnen en instructies: Niets te melden.

Het artikel over zijn aanstelling en installatie in 1943 kunt u hier lezen: 1 mei 1943; Installatie burgemeester Roodzant (NSB) Een artikel over zijn veroordeling in 1949 staat hier: Ex-Burgemeester Roodzant moet zich verantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *