1945 – Burgemeester Hammer mag blijven (Zuiveringsbesluit)

Op dinsdag 15 mei vond de eerste gemeentelijke vergadering plaats in Piershil. Burgemeester en wethouders vergaderden om ‘3 uur des namiddags’. Het ‘Zuiveringsbesluit’ van 13 juni 1944 had geen invloed op burgemeester Hammer, hij was ondergedoken met zijn staf toen de orders van de Duitsers te gortig werden.

De notulen van deze eerste naoorlogse vergadering zijn bewaard gebleven.

Notulen van het verhandelde in de vergadering van Burgemeester en Wethouders der gemeente Piershil op dinsdag 15 mei 1945 des namiddags 3 uur.

Samenstelling
Voorzitter de heer S. Hammer burgemeester
Secretaris de heer F. v. Warendorp
Aanwezig de beide wethouders de heeren P. C. Vink en A. J. de Heer

Opening
Na opening der vergadering spreekt de Voorzitter een woord van welkom tot de wethouders in verband met de eerste vergadering na de bevrijding van ons land. Daar hij reeds het woord heeft gericht tot de ambtenaren, is dit thans overbodig.

Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat de wethouders sedert 10 mei 1945 weder in functie zijn ingevolge het Koninklijk Besluit van september 1944 Staatsblad E86 en dat de taak van den Raad voorlopig zal worden waargenomen door het college van Burgemeesters en Wethouders terwijl deze taak voorheen alleen door de Burgemeester werd waargenomen.

Verder is ingekomen een KB van 13 juni 1944 Staatsblad E44 het zg “Zuiveringsbesluit” waarbij is bepaald welke burgemeesters en hogere regeringsambtenaren in hunne betrekking kunnen blijven of wederkomen. Hieruit blijkt dat de Voorzitter thans weder in functie is, zonder dat daar voor een nieuwe aanstelling noodig is.

Dan vraagt de Voorzitter aan de wethouders of de houding van de achtergebleven ambtenaren tijdens zijn afwezigheid, van dien aard is geweest, dat zij hun functies niet behoeven te staken. Waarna zhs (zonder hoofdelijke stemming) wordt besloten om geen der achtergebleven ambtenaren te ontslaan of hun werkzaamheden te doen staken. Vervolgens wordt besloten om een rapport op te maken, omtrent de chaos waarin het Gemeentehuis en inboedel is aangetroffen.

Na bespreking wordt z.h.s. besloten
a) om met ingang van 15 mei 1945 aan den heer R.J. Smooker eervol ontslag te verlenen als tijd. Ambtenaar der Secretarie alhier wegens benoeming als zodanig te Goudswaard;
b) om met ingang van 15 mei 1945 het salaris van J A v d Ree als Ambt. Der Secretarie te bepalen op f 750 voor Piershil en f 450 voor Nieuw-Beijerland.

Afbeeldingen ‘Notulen 15 mei en 1 juni 1945’

Tekst ‘notulen 15 mei 1945’piershil-wo2-notulen-mei-juni-1945-01 piershil-wo2-notulen-mei-juni-1945-02 piershil-wo2-notulen-mei-juni-1945-03 piershil-wo2-notulen-mei-juni-1945-04 piershil-wo2-notulen-mei-juni-1945-05 piershil-wo2-notulen-mei-juni-1945-06

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *