1940 – Dokter veroorzaakt onrust in Goudswaard

In de chaotische meidagen van 1940 veroorzaakte de dokter van Heinenoord onrust in Goudswaard. De veldwachter Masterbroek rapporteerde een maand later over deze gebeurtenis.   

Rapport.

Ter voldoening aan de door UE.Ab. gegeven opdracht, heb ik, ondergeteekende, J.W. Mastenbroek, gemeente-veldwachter te Goudswaard, enz. beleefd de eer het navolgende te rapporteeren: “In den avond van dertien Mei 1940 vernam ik ten gemeentehuize te Goudswaard, dat de mij bekende W. de Broekert, arts te Heinenoord, toentertijd in dienst bij het Nederlandsche leger als Officier van gezondheid 2e klas, met nog twee miliciens van het Roode Kruis in uniform gekleed van hun legeronderdeel waren weggevlucht naar deze gemeente, alwaar reeds de vrouw van W. den Broekert verblijf hield. W. den Broekert, evenals genoemde militairen trachten zich toen te verkleeden in burgerkleeding, hetgeen hun door de bevolking niet werd gegeven. Door de houding van W. de Broekert en de geruchten door hem verspreid, als zouden de Duitsche militairen reeds tot de gemeente Heinenoord zijn genaderd, bracht dit voor de bevolking in deze gemeente eenige opschudding en verontrusting te weeg, en wel zoodanig, dat vele inwoners zich in groepen op de straten samenschoolden en enkele inwoners bij andere familie een heenkomen zochten. Ter herstelling van de orde en rust onder de bevolking in de gemeente, heeft Ued, zich onverwijld met mij, rapporteur, in persoonlijk onderhoud gesteld met W. de Broekert voornoemd. In opdracht van Ued. heeft W. de Broekert voornoern zich telefonisch in verbinding moeten stellen met zijn legeronderdeel, waar hij bij behoorde, teneinde nadere orders te kunnen bekomen, waarheen hij zich moest begeven. Na deze orders te hebben bekomen heeft W. de Broekert met de twee militairen deze gemeente terstond verlaten.

In den morgen van veertien Mei 1940 te omstreeks 5,30 uur verscheen W. de Broekert wederom in uniform gekleed in deze gemeente, in gezelschap van Dokter van Dongen van Oud-Beijerland. Vanwege het vroege morgenuur, waren vele werkmenschen nog niet naar hun werk, alzoo zich nog vele menschen op straat bevonden. Deze komst van W. de Broekert bracht eveneens weer verontrusting onder de bevolking. Een inwoner dezer gemeente genaamd A.Zwijgers heeft ter geruststelling van de inwoners W. de Broekert toen aangesproken en tegen hem gezegd: namens mijzelf en de geheele bevolking in deze gemeente, eisch ik, dat je zoo spoedig mogelijk de gemeente verlaat en naar je onderdeel terugkeert, anders komt het verkeerd uit, want jij hoort hier niet, temeer daar je dokter bent, want wie weet hoevele gewonden op je hulp liggen te wachten.” Tengevolge van de toen gerezen vijandelijke houding van eenige inwoners tegenover W. de Broekert, is hij wederom uit deze gemeente vertrokken. In den voormiddag van veertien Mei 1940 is ook de vrouw van W. de Broekert met kinderen uit deze gemeente vertrokken daar verschillende inwoners ook niet op het verblijf van deze vrouw hier in deze gemeente gesteld waren. Wanneer W. de Broekert deze daden niet begaan had, zou de de stemming en de rusting in deze oorlogsdagen in de gemeente Goudswaard volkomen in tact gebleven zijn.

Document ‘Rapport 13 juni 1940’

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *